Statut FundacjiRozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Sport Value, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją” ustanowiona przez xxxxxxx xxxxxxx zwanego w dalszej treści Statutu „Fundatorem”, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 12 września 2013 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Mateusza Antoniego Rajcy, Rep. A nr 3651/2013 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może także działać poza granicami kraju.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa i otwierać biura w innych miastach na terenie kraju, jak i poza jego granicami.


§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4


 1. Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji, łącznie lub niezależnie od przyznawania innych nagród i wyróżnień


§ 5

 

Ministrem właściwym w sprawach fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

 


Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

 

§ 6

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa m.in. poprzez:


w zakresie społecznego wymiaru sportu


 • promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dziecięcego, młodzieżowego i seniorskiego
 • kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport
 • upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społeczny
 • mpromocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnejwspomaganie wychowania młodzieży poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej
 • aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu


w zakresie sportu wyczynowego:


 • walka ze zjawiskiem dopingu w sporcie
 • pomoc zawodnikom w drodze do osiągania mistrzostwa sportowego, szczególnie na arenach międzynarodowych
 • podnoszenia kwalifikacji polskich zawodników i kadry szkoleniowej
 • rozwój sportu osób niepełnosprawnych
 • asymilacja byłych sportowców w społeczeństwie i ich integracja wokół idei Fundacji
 • przyznawanie bezzwrotnych stypendiów sportowych
 • współpraca i pomoc związkom, organizacjom, stowarzyszeniom i klubom sportowym


w zakresie rynkowego wymiaru sportu:


 • wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu
 • rozwijanie współpracy między różnymi grupami społecznymi
 • propagowanie idei zrównoważonego wzrostu w biznesie sportowym
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie marketingu sportowego i zarządzania
 • rozwijanie kompetencji zawodowych młodych sportowców
 • prowadzenie działalności gospodarczej, w tym pośrednictwo w negocjowaniu i podpisywaniu umów m.in. ze stacjami telewizyjnymi, Sponsorami i innymi reklamodawcami, w celu przeznaczenia wpływów z działalności gospodarczej na działalność statutową Fundacji
 • zdobywanie środków finansowych na rzecz sportowców, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych
 • podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.


§ 7


Cel Fundacji, o którym mowa w § 6 realizowany jest m.in. przez: 


 1. wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne dla sportowców, klubów i organizacji sportowych, młodych zawodników
 2. świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji
 3. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym
 4. udzielanie pomocy sportowcom, którzy: ulegli wypadkom losowym, na skutek uprawiania sportu doznali kontuzji oraz wspieranie ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu
 5. udzielanie pomocy byłym sportowcom, którzy po zakończeniu kariery mają problemy z ponowną integracją ze społeczeństwem i funkcjonowaniem na rynku pracy
 6. szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych
 7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz działaczy kultury fizycznej
 8. prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną
 9. popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji
 10. współpracę oraz organizowanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami sportowymi, społecznymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą
 11. organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji sportowej oraz podejmowanie szerokich inicjatyw charytatywnych
 12. utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Fundacji
 13. reklamę znaków, emblematów, symboli i tablic Sponsorów Fundacji oraz innych osób fizycznych i prawnych przekazujących środki pieniężne lub rzeczowe Fundacji
 14. prowadzenie aukcji, loterii i zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cele, o których mowa w ust. 1, finansowane są w szczególności z dochodów, jakie przynosił będzie fundusz założycielski, z dochodów z działalności gospodarczej, jak również spadków, zapisów, darowizn i subwencji uzyskiwanych od osób prawnych i osób fizycznych.

 

§ 8

 

Przy realizacji swoich celów statutowych Fundacja współdziała z organami władzy oraz administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, instytucjami i innymi podmiotami prawa.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9


Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.


Dochodami fundacji są:

 1. spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne i fizyczne
 2. wpływy z działalności gospodarczej, o której mowa w § 15 niniejszego statutu
 3. kwoty przekazywane przez Sponsorów na podstawie stosownych porozumień o sponsorowaniu sportu
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych
 5. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
 6. inne rzeczowe i gotówkowe przysporzenia na rzecz Fundacji,
 7. dsetki od kwot zdeponowanych w bankach, dywidend i zysków od udziałów, akcji i innych papierów wartościowych
 8. inne wpływy na rzecz Fundacji.


§ 10

 

Fundacja może uczestniczyć w spółkach.

 

§ 11

 

Dochody Fundacji oraz przychody uzyskane przez Fundację z jej majątku mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów Fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów administracyjnych jej działania.

 

§ 12

 

 1. W ramach Fundacji Fundator może nadać Tytuł Sponsora.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 13


Sponsorem Fundacji może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, jeżeli przekaże jednorazowo lub łącznie na cele Fundacji określone przez Fundatora kwoty pieniężne, majątek lub inne rzeczowe przysporzenia i uzyska tytuł Sponsora Fundacji na podstawie decyzji Fundatora.


Rozdział IV

Zasady i zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację


§ 14


 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Do kierowania działalnością gospodarczą Fundacji Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji albo Dyrektora Zakładu.
 3. Zakłady Fundacji są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają bezpośrednio Zarządowi Fundacji.
 4. Decyzje o ustanowieniu zakładu Fundacji oraz powołaniu Dyrektora zakładu albo Fundacji lub jego odwołaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Dyrektor zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza do zbycia lub obciążenia nieruchomości, potrzebne jest szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Zakres działania oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków określa Zarząd Fundacji.

 

§ 15


 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację według opracowanych przez Zarząd Fundacji planów.
 2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów.
 3. Wielkość zatrudnienia określa Zarząd Fundacji.
 4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.


§ 16

1. Na cele działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego, o którym mowa w § 9 ust. 1, zostanie wyodrębniony fundusz gospodarczy w wysokości 270.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 to:

 

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z).
 • Pozostała działalność związaną ze sportem (93.19.Z).
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (73.12.A).
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B).
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (73.12.C).
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z).
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.99.Z).
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (82.99.Z).
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).
 • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 • Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z).
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (13.99.Z).
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (25.99. z).
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z).
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z).
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z).
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
 • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z).


3. Działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia, Fundacja podejmie po uzyskaniu wymaganego uprawnienia.

4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczane jedynie na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 17

 

Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

§ 18

 

Czynności określone w § 14-17 Zarząd Fundacji podejmuje w uzgodnieniu z Fundatorem.

 

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 19

 

 1. Organem Fundacji jest: Zarząd
 2. Fundacji.Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminów ustalonych przez Fundatora.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 4. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera Fundator.
 5. Fundator może być członkiem Zarządu.
 6. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Fundator.
 7. Wynagrodzenie czlonków Zarządu i pracowników biura Fundacji bedzie wypłacane wyłacznie z wypracowanych srodków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez darczyńców.
 8. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego małżonka.


§ 20

 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd odpowiada za wyniki finansowo-gospodarcze oraz prawidłowe działania Fundacji, zgodnie z niniejszym statutem oraz przepisami prawa powszechnego.

 

§ 21

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, oraz 1-3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Zarząd powoływany jest na 3-letnią kadencję. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w skladzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy sie z upływem kadencji Zarządu.

§ 22


 1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymagane jest działanie jednej osoby: Prezesa lub Członków Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu.
 3. Uchwały i decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są w obecności jednego Członka Zarządu, w tym Prezesa.
 4. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.


§ 23


Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:


 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 2. podejmowanie wszelkich działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i stałego jej rozwoju,
 3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. sprawowanie bieżącego zarządu majątkiem Fundacji,
 5. zarządzanie majatkiem i finansami Fundacji z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji, w tym pracy kierowników zakładów gospodarczych,
 7. ustalanie zasad ekonomiczno-finansowych działalności statutowej Fundacji,
 8. opracowywanie rocznych planów działalności Fundacji wraz z preliminarzem wydatków na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji,
 9. powołanie Biura Fundacji dla obsługi pracy Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji,
 10. ustalanie Regulaminu Biura Fundacji,
 11. tworzenie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów lub zakładów gospodarczych, jak również określanie regulaminów ich działalności,
 12. powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz kierowników jednostek, o których mowa w pkt 11, jak również określanie wysokości ich wynagrodzenia,
 13. zatrudnianie pracowników Biura Fundacji i jednostek, o których mowa w pkt 11, jak również określanie zasad ich wynagradzania,
 14. sporządzanie projektu rocznego sprawozdania i wyników z działalności Fundacji,
 15. przedstawianie właściwemu, ze względu na cele Fundacji Ministrowi rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
 16. przedkładanie Fundatorowi propozycji zmian Statutu,
 17. realizacja innych funkcji wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe


§ 24

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§ 25

 

Zmiana postanowień niniejszego Statutu dokonuje w drodze Uchwały Fundator.

 

§ 26

 

Zmiana Statutu nie może prowadzić do zmiany celów Fundacji.

 

§ 27

 
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Sportu i Turystyki.


§ 28

 

Fundator określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

 

§ 29

 

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powołanej w § 1 Statutu ustawy o fundacjach.