Celem działalności Sport Value jest budowanie trwałych, transparentnych relacji ze światem biznesu. Rozumiemy proces, który stoi za każdą decyzją biznesową i komercyjne cele, które są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw.

W każdym z projektów sportowych widzimy potencjalną platformę komunikacyjną dla sponsorów, która może być dla nich kolejnym narzędziem komunikacji z rynkiem, tym skuteczniejszym, gdyż opartym na budowaniu emocji i doświadczeń, które towarzyszą wydarzeniom sportowym, sukcesom i postawie sportowców.

Doradzamy podmiotom sportowym, aby zawsze patrzyli na swój projekt jako produkt. Tworzyli strategię produktu, identyfikowali grupy, do których jest przeznaczony, oraz planowali działania i narzędzia służące do realizacji założonych celów i efektywnej komunikacji z grupami takimi jak kibice, media i sponsorzy.

Tego typu podejście cechuje wszystkie podmioty sportowe współpracujące ze Sport Value - w tym widzimy gwarancję realizacji założonych celów, którą dajemy współpracującymi z nami sponsorami, Tę gwarancję realizujemy również poprzez zaplanowanym działania medialne, towarzyszące każdemu z naszych projektów.

Jednym z podstawowych projektów Sport Value jest program stypendialny. Zapraszamy sponsorów do współpracy w oparciu o dostosowany do strategii marki sponsora pakiet świadczeń oraz działań promocyjnych i medialnych, uzgodnionych indywidualnie i "uszytych na miarę"
 

PROJEKT STYPENDIALNY

Projekt stypendialny realizuje podstawowe cele statutowe Fundacji Sport Value w zakresie sportu wyczynowego. Podstawową grupą, do której skierowany jest program to sportowcy biorący udział w rywalizacji sportowej na poziomie międzynarodowym (mistrzostwa kontynentu, mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie, cykle zawodów międzynarodowych). Drugą grupą są potencjalni sponsorzy sportu, którzy są zainteresowani wspieraniem ogólnonarodowej inicjatywy wspierającej polski sport w zakresie, w którym wymaga on szczególnej uwagi – profesjonalizacji i finansowaniu. Trzecią grupę stanowią media zainteresowane dostarczaniem wysokiej jakości informacji i treści o świecie sportu.

Sportowcy współpracując z fundacją otrzymają obsługę menadżerską, opiekę mentorską, konsultacje z zakresu medycyny sportowej, podstawowe stypendium finansowe, i w przypadku pozyskania sponsoringu indywidualnego dodatkowe środki finansowe. W ramach wspierania ciągłego rozwoju, stypendyści będą mieli okazję spotkania i konsultacji z mentorem – sportowym mistrzem. Indywidualny zrównoważony rozwój, będzie efektywniejszy dzięki synergii wynikającej z przynależności do grupy – elity polskich sportowców, wyróżniających się profesjonalizmem i rzetelnością w każdej sferze: sportowej, medialnej i prywatnej.
 
   
 

KORZYŚCI DLA SPONSORA

 
   

Horyzont czasowy

 

Program jest długookresowy i prowadzony przez cały okres funkcjonowania fundacji. Z punktu widzenia kalendarza sportowego można wskazać sezonowość działań promocyjnych i komunikacyjnych wokół największych imprez sportowych – mistrzostw świata w danej dyscyplinie i igrzysk olimpijskich. I faza obejmuję współpracę z grupą 10 stypendystów rekrutowanych w pierwszym kwartale 2015 roku w okresie 3-letnim (2015-2017).


Po pierwszym sezonie (12 miesięcy) funkcjonowania programu, zostanie określony harmonogram dodatkowej rekrutacji stypendystów i limity dotyczące liczby nowych stypendystów.
Ze względu na harmonogram startów i przygotowań w większości dyscyplin, najlepszy okres rekrutacji przypada na I kwartał roku – okres bez startów dyscyplin letnich, druga część sezonu zimowego. Zapewnia to odpowiedni okres czasu na adaptacje sportowca do struktur fundacji i rozpoczęcie sezonu startów już będąc podopiecznym fundacji. Z punktu widzenia fundacji umożliwia to koordynację działań komunikacyjnych i promocyjnych z punktu widzenia fundacji i sponsorów.

 

Model

 Program opiera się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych od sponsorów i ich redystrybucji bezpośredniej i pośredniej do sportowców.

Pomoc dla sportowców będzie opierała się na zapewnieniu stałego stypendium finansowego oraz pokryciu kosztów związanych z obsługą promocyjno-marketingową. Taki pakiet świadczeń ma zapewnić możliwość rozwoju sportowego, a także stworzyć potencjał reklamowy stypendystów. Ważną częścią działań są warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i współpracy z mediami oraz szkolenia umiejętności miękkich stypendystów. Taki zestaw świadczeń, ma w długim okresie zapewnić stypendystom zrównoważony rozwój sportowy jak i osobisty, którego ważnym elementem jest przygotowanie do adaptacji do życia zawodowego po zakończeniu kariery sportowej.

Świadczenia sponsorskie i wizerunkowe będą realizowane w oparciu o hierarchię pakietów:
 
   
   

Etapy projektu

 Rekrutacja – I kwartał 2016

Rekrutacja opiera się na założeniu precyzyjnego dotarcia do środowiska sportowego, dzięki czemu informacja o programie, korzyściach i warunkach uczestnictwa dotrze bezpośrednio do zawodników biorących udział w sporcie profesjonalnym. Informacja o programie będzie dystrybuowana do klubów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego (klasy maturalne), akademii wychowania fizycznego i związków sportowych.

Pierwszy etap zgłoszeń będzie odbywać się elektronicznie na stronie fundacji, na której sportowcy będą mogli wypełnić kwestionariusz osobowy, zawierający pytania, które mają na celu zebrania informacji, które posłużą do weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym i sportowym.

Kolejny etap to weryfikacja zgłoszeń przez Komisję, w skład której będą wchodzić eksperci ds. sportowych, ds. zasobów ludzkich, ds. medialnych i marketingowych.

Po wypełnieniu kryteriów formalnych: udział w sporcie wyczynowym, osiągnięta pełnoletność, brak postępowań dyscyplinarnych związanych z niedozwolonymi w sporcie substancjami lub postawą niezgodną z zasadami fair-play, oraz kryteriów sportowych: udział w zawodach na poziomie mistrzowskim, miejsce w czołowej 15. rankingów prowadzonych przez polskie związki sportowe, kwalifikacja na minione lub przyszłe mistrzostwa rangi międzynarodowej, sportowcy otrzymają dostęp do kwestionariusza on-line przygotowanego przez eksperta ds. zasobów ludzkich, którego wyniki mają pomóc określić typ osobowości potencjalnego stypendysty i potencjał jego rozwoju osobowościowego. Wyniki tego etapu mają ograniczyć grupę zgłoszonych sportowców, do tych, którzy reprezentują cechy i wartości bliskie ideałom fundacji takie jak otwartość, profesjonalizm, sumienność i rzetelność, fair play

Wyselekcjonowana grupa zostanie zaproszona na rozmowy kwalifikacyjne, które wyłonią ostateczną grupę 10 stypendystów fundacji.

Realizacja świadczeń sponsorskich

Start zawodników w zawodach podlega oddzielnym regulacjom dotyczącym ekspozycji logotypów innych niż symbole narodowe i logotyp sponsora technicznego reprezentacji. Ekspozycja logotypów jest możliwa poza oficjalnymi przestrzeniami zawodów. Całkowita cisza reklamowa jest egzekwowana w trakcie igrzysk olimpijskich.

W przypadku takich restrykcji najważniejsza staje się komunikacja współpracy sponsorskiej poprzez własne kanały komunikacyjne fundacji i poprzez narzędzia partnera medialnego.

Ponieważ możliwości ekspozycji logotypów bezpośrednio na zawodach rangi mistrzowskiej są mniejsze, fundacja będzie pełnić rolę inicjatora wydarzeń medialnych, zapewniając stały poziom ekspozycji sponsora. Istotny będzie spójny branding strojów tzw. hotelowych i reprezentacyjnych na spotkania z oficjelami, sponsorami i mediami.

Bieżąca współpraca ze stypendystami w trakcie trwania programu

W pierwszym etapie współpracy, każde ze stypendystów zostanie wyposażony w „pakiet podstawowy”, czyli szkolenie medialne i autoprezentacji oraz możliwość rozwijania umiejętności interpersonalnych. Zostanie wykonana profesjonalna sesja zdjęciowa i videoprezentacja zawodnika. Na ich podstawie zostaną przygotowane podstawowe materiały prasowe dotyczące programu jak i materiały poświęcone poszczególnym zawodnikom. Funkcjonowanie programu zostanie zaprezentowane na dedykowanym spotkaniu medialnym na początku II kwartału, po rozpoczęciu współpracy ze stypendystami. Sezonowość startów i dużych imprez portowych powinna wyznaczać akcenty we wspólnie określonych ze sponsorami planach komunikacji.

Opieka menadżerska prowadzona ze stypendystami będzie prowadzona dwupoziomowo – na poziomie całej grupy stypendystów jak i indywidualnych sportowców. Będzie obejmować doradztwo wizerunkowe i prawne. Przyjmie formę stałych okresowych konsultacji i bieżącej obsługi promocyjnej. Przedstawiciele fundacji będą koordynować obecność stypendysty w mediach i wydarzeniach branżowych. Do zadań fundacji będzie również należało uzgodnienie harmonogramów startów z harmonogramem aktywności sponsorów, w celu jak najlepszej realizacji świadczeń sponsorskich. Fundacja będzie pełniła funkcję reprezentanta stypendysty w stosunkach ze sponsorami oraz mediami, dbając o ciągły wzrost wartości medialnej programu jak i indywidualnych stypendystów.

Ewaluacja

Ewaluacja programu będzie prowadzona na poziomie efektywności dystrybuowanych środków jak również ekspozycji medialnej projektu, sponsorów i stypendystów mierzonej w okresowych raportach medialnych.

Stypendyści będą zobowiązani do przedstawiania raportów z przygotowań i startów oraz będą poddawani okresowej ocenie postępów w zakresie umiejętności miękkich i medialnych, w celu modyfikacji indywidualnych ścieżek rozwoju i realizacji ich potencjału.

 
 

Z chęcią udzielimy więcej informacji odnośnie możliwości współpracy sponsorskiej mailowo lub na dedykowanym spotkaniu.
Zapraszamy do kontaktu: r.pochanke@sportvalue.pl